درباره انجمن

 

شما مي توانيد از آدرس زير نيز به اين سايت وارد شويد

www.neurosurgicalsocietyofiran.com

          

 

 عنوان هاي کنگره ارديبهشت ماه 1393

(لطفا به لينک اخبار مراجعه فرماييد)

 

 www.acns2014.org

 

 

مدارک جهت صدور کارت عضويت انجمن

(لطفا به لينک اخبار مراجعه فرماييد)

 

 

 

جلسات ماهيانه انجمن

به منظور برنامه ريزي جلسات ماهانه انجمن جراحي مغزواعصاب در سال 1393 از کليه همکاران درخواست مي شود در صورتي که موضوع خاصي را در نظر دارند و همچنين درصورتي که تمايل دارند در بيمارستان آنها اين جلسات انجام شود اعلام فرمايند