درباره انجمن

شما مي توانيد از آدرس زير نيز به اين سايت وارد شويد

www.neurosurgicalsocietyofiran.com

          

نشريه جراحي و تروما به زبان انگليسي و با نام journal of surgery and trauma منتشر مي شود

 انجمن جراحان مغزواعصاب ايران
موفق به دريافت مجوز انتشار مجله علمي گرديد
علاقمندان مي توانند
مقالات علمي خود را به زبان انگليسي جهت چاپ در اولين شماره مجله به سايت زير ارسال نمايند

www.irjns.org

About Asia Pacific Cervical Spine Meeting / November 13 - 15, 2014 Istanbul - Turkey

 

   www.acns2014.org

 

 

جلسات ماهيانه انجمن

به منظور برنامه ريزي جلسات ماهانه انجمن جراحي مغزواعصاب در سال 1393

از کليه همکاران درخواست مي شود

در صورتي که موضوع خاصي را در نظر دارند و همچنين

درصورتي که تمايل دارند در بيمارستان آنها اين جلسات انجام شود به دفتر انجمن اعلام فرمايند