شرح خبر

تاریخ انتشار : 1392/02/11
برنامه کنگره ارديبهشت ماه 1392

 

ارديبهشت 1392
جراحي مغز و اعصاب تالار 3

برگزارکننده: انجمن جراحان مغز و اعصاب با همکاري دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور

اسامي هيأت مديره:
دکتر حميد رحمت (رئيس انجمن)
دکتر سيدمحمد قدسي (دبير انجمن)
دکتر مسعود خديوي (خزانه‌دار انجمن)
دکتر عليرضا بيرجندي
دکتر سعيد پناهي
دکتر موسي تقي‌پور
دکتر کاظم عباسيون (دبير اجرائي جامعه جراحان ايران)
دکتر سيدابراهيم کتابچي
دکتر هوشنگ معين
دکتر مسعود مهرآذين (بازرس)
دکتر منوچهر شاکري (نماينده انجمن جراحان مغز و اعصاب در جامعه جراحان ايران)

 

دبير علمي کنگره:
دکتر سهراب صادقي

 

 

 

شنبه 14 ارديبهشت 1392
جراحي مغز و اعصاب تالار 3


جلسه اول
هيئت رئيسه: دکتر حسين صالح، دکتر سعيد پناهي، دکتر علي ابراهيمي‌نژاد

14:30-14:00 بزرگداشت پيشکسوتان
دکتر حميد رحمت
بزرگداشت: دکتر سيدمحمود طباطبائي (سخنراني دکتر مصطفي محسني)
بزرگداشت: دکتر عليرضا بيرجندي (سخنراني دکتر محمد فرجي‌راد)
14:45-14:30 تازه هاي تشريحي عروق مغز ونخاع
دکتر کيوان ادراکي
15:00-14:45 C.B.F ، متابوليسم مغزي ويافته هاي جديد
دکتر هوشنگ صابري
15:15-15:00 ايسکمي و استروک، انواع آن و درمانهاي رايج و نوين طبي
دکتر حسين دلاور‌کسمائي
15:30-15:15 نگرشهاي نوين درcerebral protection
دکتر حميدرضا سعيدي
15:45-15:30 داپلر، التراسونوگرافي و نوروسونولوژي
دکتر بابک زماني
16:00-15:45 Neurovascular Imaging
دکتر سوفيا صبوري

17:00-16:00 گرداننده پانل: دکتر خسرو پارسا
اعضاء پانل: دکتر کيوان ادراکي، دکتر هوشنگ صابري، دکتر حسين دلاور‌کسمائي، دکتر حميدرضا سعيدي، دکتر بابک زماني، دکتر سوفيا صبوري

 

 

يکشنبه 15ارديبهشت 1392
جراحي مغز و اعصاب تالار 3
جلسه دوم

هيئت رئيسه: دکتر هوشنگ معين، دکتر مسعود خديوي، دکتر اسماعيل فخاريان

8:15-8:00 Arteriovenous Fistula و مالفورماسيونهاي عروقي در نخاع
دکتر مجيدرضا فرخي
8:30-8:15 نقش مداليته هاي مختلف درماني در مالفورماسيونهاي عروق نخاع
دکتر علي حق‌نگهدار
8:45-8:30 سکته هاي مغزي در اطفال
دکتر احمد کامگارپور

9:00-8:45 خونريزهاي غير ضربه اي داخل مغزي در نوزادان و اطفال
دکتر حسين مشهدي‌نژاد
9:15-9:00 آنوريسمهاي مغزي در اطفال
دکتر فريده نجات
9:30-9:15 آنوريسم وريدگالن
دکتر محمد فرجي‌راد
9:45-9:30 واسکولار مالفورماسيونهاي CNS در اطفال
دکتر حسن‌رضا محمدي
9:55-9:45 case problem (how and how should manage the patient?)
دکتر حامد ريحاني‌کرماني

10:25-9:55 گرداننده پانل: دکتر سيدمحمد قدسي
اعضاء پانل: دکتر مجيدرضا فرخي، دکتر علي حق‌نگهدار، دکتر احمد کامگارپور، دکتر حسين مشهدي‌نژاد، دکتر فريده نجات، دکتر محمد فرجي‌راد، دکتر حسن‌رضا محمدي، دکتر حامد ريحاني‌کرماني

 

 

يکشنبه 15ارديبهشت 1392
جراحي مغز و اعصاب تالار 3
جلسه سوم


هيئت رئيسه: دکتر کاظم عباسيون، دکتر موسي تقي‌پور، دکتر مسيح صبوري

14:15-14:00 خونريزيهاي خودبخودي داخل مغزي
دکتر حسين نايب‌آقائي
14:30-14:15 Natural History آنوريسمهاي اينتراکرانيال
دکتر حميد اعتمادرضائي
14:45-14:30 ژنتيک و پاتوبيولوژي آنوريسمهاي اينتراکرانيال
دکتر حسين صفدري‌قندهاري

15:00-14:45 اقدامات درماني قبل از عمل جراحي در SAH آنوريسمال
دکتر گيو شريفي
15:15-15:00 سربرال وازواسپاسم
دکتر مصطفي رائي‌هدايت
15:30-15:15 اصول کلي اپروچهاي جراحي در آنوريسمهاي اينتراکرانيال
دکتر محمود رمک‌هاشمي
15:45-15:30 نقش نروآنستزيولوژي در جراحي ضايعات سربرو واسکولار
دکتر فرهاد اعتضادي
16:00-15:45 Dural AV Fistula
دکتر فريبرز ثميني

17:00-16:00 گرداننده پانل: دکتر عباس اميرجمشيدي
اعضاء پانل: دکتر حسين نايب‌آقائي، دکتر حميد اعتمادرضائي، دکتر حسين صفدري‌قندهاري، دکتر گيو شريفي، دکتر مصطفي رائي‌هدايت، دکتر محمود رمک‌هاشمي، دکتر فرهاد اعتضادي، دکتر جواد آقازاده

 

 

دوشنبه 16 ارديبهشت 1392
جراحي مغز و اعصاب تالار 3
جلسه چهارم


هيئت رئيسه: دکتر حميد رحمت

9:00-8:00 انتخابات انجمن

 

دوشنبه 16 ارديبهشت 1392
جراحي مغز و اعصاب تالار 3
جلسه پنجم


هيئت رئيسه: دکتر سيدعلي فخرطباطبائي، دکتر اکبر فرزان‌نيا، دکتر محسن دالوندي

14:15-14:00 آنوريسمهاي اينتراکرانيال کاروتيد داخلي و پارا کلينوئيد
دکتر اسحاق بهرامي
14:30-14:15 آنوريسمهاي A.com.A و ديستال A.C.A
دکتر شيرزاد ازهري
14:45-14:30 آنوريسمهاي MCA
دکتر عبدالکريم رحمانيان

15:00-14:45 آنوريسمهاي شريان ورتبرال ، PICA و جانکشن ورتبرو ـ بازيلر
دکتر کوروش کريمي‌يارندي
15:15-15:00 آنوريسمهاي Trunk و Appex شريان بازيلر
دکتر هومن بهاروحدت
15:30-15:15 مولتيپل آنوريسمهاي اينتراکرانيال
دکتر محمد صمديان
15:45-15:30 آنوريسمهاي تروماتيک اينتراکرانيال
دکتر عباس اميرجمشيدي
16:00-15:45 آنوريسمهاي ژآنت و عفوني اينتراکرانيال
دکتر محمدرضا احصائي

17:00-16:00 گرداننده پانل: دکتر مجتبي ميري
اعضاء پانل: دکتر اسحاق بهرامي، دکتر شيرزاد ازهري، دکتر عبدالکريم رحمانيان، دکتر کوروش کريمي‌يارندي، دکتر هومن بهاروحدت، دکتر محمد صمديان، دکتر عباس اميرجمشيدي، دکتر محمدرضا احصائي

 

سه‌شنبه 17 ارديبهشت 1392
جراحي مغز و اعصاب تالار 3
جلسه ششم


هيئت رئيسه: دکتر سيدابراهيم کتابچي، دکتر مسعود مهرآذين، دکتر محمد فرجي‌راد

8:15-8:00 انديکاسيون واپروچهاي Endovascular در درمان آنوريسمهاي اينتراکرانيال
دکتر محمد قرباني
8:30-8:15 روش‌هاي مختلف درماني و تکنيک‌هاي Revascularization در ضايعات complex سربروواسکولار و تومورهاي قاعده جمجمه
دکتر سميرا ذبيحيان
8:45-8:30 عوارض اندوواسکولار تراپي در درمان آنوريسم‌هاي مغزي
دکتر مسعود خديوي

9:00-8:45 چگونگي پرهيز از آسيب‌هاي عروقي در استرئوتاکتيک بيوپسي‌هاي مغزي و نحوه برخورد با آن
دکتر سهراب شهزادي
9:15-9:00 چگونگي پرهيز از آسيب‌هاي عروقي در آندوسکوپي‌هاي‌ اينتراکرانيال و نحوه برخورد با آن
دکتر افسون صديقي

10:00-9:15 گرداننده پانل: دکتر هوشنگ معين
اعضاء پانل: دکتر محمد قرباني، دکتر سميرا ذبيحيان، دکتر مسعود خديوي، دکتر سهراب شهزادي، دکتر افسون صديقي
 

 

 

سه‌شنبه 17ارديبهشت 1392
جراحي مغز و اعصاب تالار 3
جلسه هفتم


هيئت رئيسه: دکتر عليرضا زالي، دکتر عبدالکريم رحمانيان، دکتر حميدرضا سعيدي

14:15-14:00 پاتوبيولوژي AVM هاي مغزي
دکتر عبدالرضا شجاعي
14:30-14:15 Natural History ، آرتريوونوس مالفورماسيونهاي اينتراکرانيال
دکتر حسين قلعه‌نوي
14:45-14:30 Therapeutic Decision making مناسب در درمان AVM هاي اينتراسربرال
دکتر حميد رحمت

15:00-14:45 نقش اندوواسکولارتراپي بعنوان درمان اصلي و بعنوان Adjuvant در AVM هاي مغزي
دکتر حسين قناعتي
15:15-15:00 درمان‌هاي اندوواسکولار Dural AVM
دکتر شاکر حسين
15:30-15:15 مداليته هاي مختلف درماني در Giant AVM هاي مغزي
دکتر فريد کاظمي‌گزيک
15:45-15:30 نقش Radio surgery در درمان AVM هاي مغزي
دکتر محمدعلي بيطرف
16:00-15:45 فيستولاي Carotid – Cavernous
دکتر صالح رصرص
16:15-16:00 Natural History و ژنتيک کاورنوس مالفور ماسيون
دکتر سيداحمد تهامي
16:25-16:15 کاورنوس مالفورماسيونهاي سوپرا و اينفراتنتوريال
دکتر موسي تقي‌پور

17:15-16:25 گرداننده پانل: دکتر حميد رحمت
اعضاء پانل: دکتر عبدالرضا شجاعي، دکتر حسين قلعه‌نوي، دکتر حميد رحمت، دکتر حسين قناعتي، دکتر فريد کاظمي‌گزيک، دکتر محمدعلي بيطرف، دکتر صالح رصرص، دکتر سيداحمد تهامي، دکتر موسي تقي‌پور
 

 

 

چهارشنبه 18ارديبهشت 1392
جراحي مغز و اعصاب تالار 3
جلسه هشتم

 

هيئت رئيسه: دکتر علي‌اکبر مرشد، دکتر عليرضا بيرجندي، دکتر شاهرخ يوسف‌زاده

8:10-8:00 Carotid Occlusive Disease سير طبيعي ، تشخيص ، درمان طبي
دکتر مرتضي فقيه‌جويباري
8:30-8:10 بيماري‌هاي خارج جمجمه‌اي شرائين کاروتيد و ورتبرال
دکتر ايرج فاضل

8:45-8:30 آنژيوپلاستي وStenting کاروتيد
دکتر عسگر قرباني
9:00-8:45 گرفتگي عروق اينتراکرانيال و بيماري Moya Moya
دکتر غلامرضا بهادرخان
9:15-9:00 ترومبوز وريدها و سينوسهاي سربرال
دکتر خداکرم رستگار

10:00-9:15 گرداننده پانل: دکتر ايرج قدوسي
اعضاء پانل: دکتر مرتضي فقيه‌جويباري، دکتر ايرج فاضل، دکتر عسگر قرباني، دکتر غلامرضا بهادرخان، دکتر خداکرم رستگار

 


چهارشنبه 18ارديبهشت 1391
جراحي مغز و اعصاب تالار 3
جلسه نهم


هيئت رئيسه: دکتر سيدمحمد قدسي، دکتر بهرام امين‌منصور، دکتر شاهرخ ابراهيمي

14:15-14:00 اختلالات انعقادي و D.V.T در بيماران با ضايعات سربروواسکولار
دکتر رضا ملاحسيني
14:30-14:15 اختلالات سيستميک ناشي از ضايعات سربروواسکولر و بروز آنها در سير بيماري و درمانهاي لازم
دکتر بهرام امين منصور
14:45-14:30 حاملگي و ضايعات عروقي مغزو نخاع
دکتر علي مشکيني

15:00-14:45 اثرات اقتصادي و اجتماعي ضايعات عروقي مغز و نخاع
دکتر عليرضا زالي
15:15-15:00 نقش طب فيزيکي و توانبخشي در حوادث عروقي مغز و نخاع
دکتر بابک گنجه‌اي‌فر

16:00-15:15 گرداننده پانل: دکتر عبدالرضا شجاعي
اعضاء پانل: دکتر رضا ملاحسيني، دکتر بهرام امين منصور، دکتر علي مشکيني، دکتر عليرضا زالي، دکتر بابک گنجه‌اي‌فر
 

 
 بازگشت