جراحان مغز اعصاب ایران

# نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی شهر جزئیات
1 علی هاشم زاده 29009 تبریز
2 رضا زارع 96480 مشهد
3 محمد صفریان 69241 تهران
4 آیدین کاظم پور آذر 101280 ارومیه
5 حامد خردمند 55875 تهران
6 محسن فلاح 43552 کرج
7 رضا ابوسعیدی 101168 کرمان
8 احمد ایروانی 32009 زنجان
9 احمد دربان شیخ 50304 تهران
10 غلامرضا بهادرخان 18448 مشهد