جراحان مغز اعصاب ایران

# نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی شهر جزئیات
21 علیرضا دانش 47795 تهران
22 زهرا طاعتی اصیل 18829 تهران
23 مصطفی ربانی 17077-1 تهران
24 سید محمود طباطبائی فر 100000000000 تهران
25 فرزین برزویه 10428 تهران
26 بهرام بشر 13404 تهران
27 علیرضا فرید معیر 31565 اصفهان
28 حمید حیات غیب 20709 تهران
29 بهادر محمدامین 95436 تهران
30 مهرداد مرادی 65229 تهران