جراحان مغز اعصاب ایران

# نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی شهر جزئیات
31 مجتبی طیب نما 24230 تهران
32 محمدرضا سرائی تبریز
33 محمودرضا خلعتبری 51241 تهران
34 پرندوش سپهری 43601 کرمانشاه
35 فرید ذوالفقاری سبحانی 42177 اصفهان
36 عیدی عبدالخانی 50335 اهواز
37 سید قوام الدین تولایی 69416 بوشهر
38 سید قوام الدین تولایی 69416 بوشهر
39 عبدالرضا رحمانیان شیراز
40 هوشنگ صابری 30259 تهران