جراحان مغز اعصاب ایران

# نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی شهر جزئیات
41 محمد تقی معینی پور 6878 تهران
42 بابک گنجه ای فر 75041 مشهد
43 بابک علیجانی 87221 رشت
44 محمد رضا بوستانی 115187 تهران
45 حسین قلعه نوی 65846 تهران
46 حسام عبدالحسین پور 48790 تهران
47 علیرضا دادپور 18126 تهران
48 طاهر طاهری تهران
49 محمد رضا احصایی 23019 مشهد
50 حامد خردمند 53083 مشهد