جراحان مغز اعصاب ایران

# نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی شهر جزئیات
51 عبدالرضا رحمانیان شیراز
52 هوشنگ صابری 30259 تهران
53 حسین قلعه نوی 65846 تهران
54 حسام عبدالحسین پور 48790 تهران
55 علیرضا دادپور 18126 تهران
56 طاهر طاهری تهران
57 محمد رضا احصایی 23019 مشهد
58 حامد خردمند 53083 مشهد
59 عباس امیرجمشیدی 15533 تهران
60 اسحق بهرامی 25054 تهران