جراحان مغز اعصاب ایران

# نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی شهر جزئیات
51 مجتبی طیب نما 24230 تهران
52 محمدرضا سرائی تبریز
53 پرندوش سپهری 43601 کرمانشاه
54 فرید ذوالفقاری سبحانی 42177 اصفهان
55 عیدی عبدالخانی 50335 اهواز
56 سید قوام الدین تولایی 69416 بوشهر
57 سید قوام الدین تولایی 69416 بوشهر
58 حامد خردمند 53083 مشهد
59 اسحق بهرامی 25054 تهران
60 علی اصغر علیپور جدی 7724 تهران