جراحان مغز اعصاب ایران

# نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی شهر جزئیات
61 علی اصغر علیپور جدی 7724 تهران
62 مهدی آبیلی مشهد
63 رضا بهرامی ایلخچی 113221 اهواز
64 پیمان واحدی 86656 مشهد
65 محمد علی خواجگی 38744 تهران
66 سید مجید حمیدیان 29546 تهران
67 فرهاد راهبریان یزدی بجنورد
68 افسون صدیقی 64671 تهران
69 حمید رحمت 12450-1 تهران
70 ابوالفضل محمدحسنی 20678 تهران