جراحان مغز اعصاب ایران

# نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی شهر جزئیات
61 عباس امیرجمشیدی 15533 تهران
62 مهدی آبیلی مشهد
63 رضا بهرامی ایلخچی 113221 اهواز
64 پیمان واحدی 86656 مشهد
65 فرهاد راهبریان یزدی بجنورد
66 افسون صدیقی 64671 تهران
67 حمید رحمت 12450-1 تهران
68 ابوالفضل محمدحسنی 20678 تهران
69 همایون محمدی 38267 تهران
70 عبدالرضا وثوق 29487 بندرعباس