جراحان مغز اعصاب ایران

# نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی شهر جزئیات
71 همایون محمدی 38267 تهران
72 عبدالرضا وثوق 29487 بندرعباس
73 کسری امین کاظمی 105986 تهران
74 داریوش روحی 30001-1 تبریز
75 حمید جنگی اقدم 47543 ارومیه
76 رامین کمالی 67591 شهرکرد
77 محمد مطهری 72873 شیراز
78 علی اصغر علیپور جدی 7724 تهران
79 سید ابراهیم کتابچی 12585 تهران
80 مسعود شیروانی 27093 تهران