جراحان مغز اعصاب ایران

# نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی شهر جزئیات
81 مصطفی محسنی 26870-1 تهران
82 مسیح صبوری سیچانی 31604-1 اصفهان
83 فيروز صالح پور 21023 تهران
84 احمد صفایی یزدی 27051-1 مشهد
85 کاظم عباسیون 6115 تهران
86 شاهرخ یوسف زاده چابک 28430-1 رشت
87 موسی تقی پور 16243 شیراز
88 محمد شیرانی 25099 تهران