اعضای هیات مدیره انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

رئیس هیات مدیره

دکتر سید ابراهیم کتابچی

دبير انجمن

دکتر مسعود شیروانی

خزانه دار

دکتر مصطفی محسنی

عضو هيئت مديره

دکتر فيروز صالح پور

عضو هيئت مديره

دکتر احمد صفایی یزدی

عضو هيئت مديره

دکتر مسیح صبوری سیچانی

عضو هيئت مديره

دکتر کاظم عباسیون

عضو هيئت مديره

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

عضو هيئت مديره

دکتر موسی تقی پور

بازرس انجمن

دکتر محمد شیرانی